Svetainės naudojimosi taisyklės

SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS MOKIVEZI.LT INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2020 04 14

Šiose Taisyklėse pateikiamos ir įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine https://mokivezi.lt. Rekomenduojame atsispausdinti arba atsisiųsti ir saugoti šių Taisyklių kopiją, kad, prireikus, turėtumėte jose pateikiamą informaciją. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės mokivezi.lt, ir UAB „MAKVEŽA“, kaip interneto svetainės mokivezi.lt valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.

Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi Mokivezi.lt interneto svetaine.

1.                   Sąvokos

1.1.              Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1.1.         Paskyra – interneto svetainėje mokivezi.lt Kliento sukurta paskyra;

1.1.2.         Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Mokivezi.lt savarankiškai arba pagal Pardavėjo pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.

1.1.3.         Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Mokivezi.lt Interneto svetaine ir (arba) Paslaugomis;

1.1.5.         Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą  Mokivezi.lt;

1.1.6.         Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Mokivezi.lt;

1.1.7.         Paslaugos – visos paslaugos, kurias Mokivezi.lt teikia Klientui Interneto svetainėje.

1.1.8.         Taisyklės – šios naudojimosi Mokivezi.lt interneto tinklapiu taisyklės ir kurios paskelbtos Interneto svetainėje;

1.1.9.         Mokivezi.lt – UAB „Makveža“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 161621777, buveinės adresas Ateities g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika, kuri administruoja Mokivezi.lt interneto tinklapį bei parduoda savo produktus ir paslaugas;

1.1.10.     Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir UAB „Makveža“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje https://mokivezi.lt/kategorija/pirkimo-internetu-taisykles/

1.1.12.     Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu https://mokivezi.lt;

1.1.13.     Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.

2.           mokivezi.lt Paskyra

2.1.              Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Mokivezi.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Mokivezi.lt interneto tinklapyje.

2.2.              Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

2.3.              Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

2.4.              Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Mokivezi.lt Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.5.              Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu ir, Jūs patvirtinate ir garantuojate Mokivezi.lt, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo Mokivezi.lt Paskyrą.

2.6.              Mokivezi.lt pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

2.7.              Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

2.8.              Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Mokivezi.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Mokivezi.lt. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

2.9.              Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Mokivezi.lt imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta. Mokivezi.lt negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis.

2.10.           Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

2.11.           Naudodamiesi Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.12.           Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje ir mobiliojoje aplikacijoje yra draudžiami.

2.13.           Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika ir Pirkimo sutartimi.

2.14.           Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Mokivezi.lt. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Mokivezi.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.

2.15.           Po Jūsų Paskyros laikino sustabdymo, Mokivezi.lt Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyra neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą  Mokivezi.lt Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

2.16.           Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

2.17.           Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.

2.18.           Mokivezi.lt turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę, mobiliąją aplikaciją ar Mokivezi.lt teikiamas paslaugas.

2.19.           Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Mokivezi.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.

2.20.           Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į Mokivezi.lt.

3.                   Pirkimo procesas

3.1.              Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto svetainėje.

3.2.              Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.

3.3.              Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

3.4.              Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su atitinkamu prekės Pardavėju (galiojančią Pirkimo sutarties redakciją rasite čia.

3.5.              Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti.

3.6.              Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu ir/arba sms žinute.

4.                   Interneto svetainės turinys

4.1.              Interneto tinklapyje pateikiami Mokivezi.lt prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

4.2.              Mokivezi.lt neatsako už tokių sąrašų, aprašymų ar vizualizacijų (įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar savalaikiškumą. Interneto svetainėje pateikiamų prekių prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

5.                   Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys

5.1.              Mokivezi.lt suteikia Jums teisę komentuoti, skelbti turinį bei kitaip komunikuoti Interneto tinklapyje.

5.2.              Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Interneto svetainėje, Jūs suteikiate Mokivezi.lt neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją Mokivezi.lt nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublencijuoti Jūsų paskelbtą turinį. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises suteikti tokią licenciją Mokivezi.lt.

5.3.              Klientas sutinka, kad Mokivezi.lt laisvai naudotų visas Kliento pateiktas ar paviešintas idėjas bet kokiems tikslams. Mokivezi.lt turi teisę perduoti savo teises į turinį. Mokivezi.lt nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:

5.3.1.         išlaikyti kliento paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;

5.3.2.         mokėti kompensaciją už kliento paskelbtą turinį ar idėjas;

5.3.3.         atsakyti ar kitaip reaguoti į Kliento paskelbtą turinį ar idėjas.

5.4.              Jūs suteikiateMokivezi.lt teisę naudoti bet kokį pavadinimą (vardus), susijusį su bet kokiu turiniu ar idėja, kurią jūs padarėte prieinamą Mokivezi.lt, tačiau Mokivezi.lt neprivalo naudotis šia teise ir susieti turinio.

5.5.              Klientas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Kliento viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:

5.5.1.    teisingi, tikslūs ir teisėti;

5.5.2.    nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.

5.6.              Klientui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.

5.7.              Turinys laikomas draudžiamu, jei:

5.7.1.    yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;

5.7.2.    pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;

5.7.3.         yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant Mokivezi.lt) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;

5.7.4.         prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;

5.7.5.         yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis  kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;

5.7.6.         yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;

5.7.7.         yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;

5.7.8.         jame pateikiamos skelbimų, nepageidaujamų aprašymų ar brukalų nuorodos į kitas interneto svetaines ar asmenis be išankstinio rašytinio Mokivezi.lt leidimo;

5.7.9.         publikuojamas kito verslo subjekto ar asmens, įskaitant Mokivezi.lt, su juo susijusius darbuotojų ir atstovų, vardu;

5.7.10.      pažeidžia bet kokią politiką ar taisykles, paskelbtas Interneto svetainėje;

5.7.11.      yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti Mokivezi.lt Interneto svetainės ir veiklai.

5.8.              Jei paskelbsite šių Naudojimosi sąlygų 5.7 ir 5.8 punktuose nurodytą turinį arba Mokivezi.lt ar kita trečioji šalis nustatys, kad Jūsų paskelbta informacija neatitinka šių Naudojimosi sąlygų 5.6 punkte nustatytų kriterijų, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums. Mokivezi.lt pasilieka teisę Jūsų Paskyrą arba sustabdyti naudojimąsi ja be išankstinio įspėjimo.

5.9.              Mokivezi.lt, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.

5.10.           Mokivezi.lt pasilieka teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra stebėti, vertinti ir analizuoti Jūsų skelbiamą turinį ir naudojimąsi Interneto svetaine bei prieiga prie jos, įskaitant nustatyti, ar laikomasi šių Taisyklių ir visų kitų naudojimosi taisyklių, kurias Mokivezi.lt gali nustatyti.

5.11.           Mokivezi.lt taip pat turi teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra redaguoti, perkelti, ištrinti arba atsisakyti padaryti prieinamą turinį, esantį Interneto svetainėje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų teisinės ar kitos priežastys.

5.12.           Nepaisant šios pirmiau paminėtos teisės, Klientas yra visiškai atsakingas už visą savo paskelbtą turinį ir įsipareigoja atlyginti Mokivezi.lt žalą atsiradusias dėl Kliento paskelbto turinio.

6.                   Mokivezi.lt teisės

6.1.              Mokivezi.lt turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės  funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

6.2.              Mokivezi.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Mokivezi.lt Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Mokivezi.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

6.3.              Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Mokivezi.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti Mokivezi.lt paslaugomis.

6.4.              Jei Klientas bando pakenkti Mokivezi.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Mokivezi.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie Mokivezi.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo.

6.                   Trečiųjų šalių interneto svetainės

6.1.              Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas Mokivezi.lt nereiškia Mokivezi.lt pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

6.2.              Mokivezi.lt neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja Mokivezi.lt. Mokivezi.lt neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

7.                   Konfidencialumas

7.1.              Paslaugų teikimo metu Mokivezi.lt tvarko Jūsų  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Mokivezi.lt santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais  ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.

7.2.              Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Mokivezi.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

8.                   Garantijų netaikymas

8.1.              Mokivezi.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Mokivezi.lt Internetiniu tinklapiu, Mokivezi.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas už naudojimasi Interneto tinklapiu.

8.2.              Mokivezi.lt neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. Mokivezi.lt, jos licencijarai ir tiekėjai, kiek tai leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų garantijas. Mokivezi.lt ir jos filialai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje pateikta informacija nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta  šiose Taisyklėse.

8.3.              Kai kuriose jurisdikcijose garantijos apribojimai nėra numatyti, todėl šiame skyriuje esantys apribojimai ir išimtys gali būti Jums netaikomi. Jei įstatymai Jums suteikia tam tikras teises, tokios teisės yra įgyvendinamos Jūsų atžvilgiu. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad šiose Taisyklėse numatyti atsakomybės, garantijos apribojimai ir išimtys yra sąžiningi ir pagrįsti.

9.                   Atsakomybės ribojimas

9.1.              Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Mokivezi.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus, Mokivezi.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Mokivezi.lt, jos filialai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, Mokivezi.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar  Mokivezi.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse

10.                Intelektinė nuosavybė

10.1.           Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų  Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso Mokivezi.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

10.2.           Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Mokivezi.lt turi išimtines teises į Mokivezi.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Mokivezi.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų, kurie prieštarauja Mokivezi.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Mokivezi.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Mokivezi.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Mokivezi.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Mokivezi.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

11.                Skundai

11.1.           Jei turite nusiskundimų dėl Mokivezi.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į  UAB MAKVEŽA elektroniniu paštu: atsiliepimai@mokivezi.lt. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.

12.                Kita

12.1.           Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

12.2.           Galiojimas. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu Mokivezi.lt. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu.

12.3.           Pakeitimai. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai Mokivezi.lt Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su Mokivezi.lt.

12.4.           Negaliojimas. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti,  vykdytina ir teisėta.

12.5.           Vykdymas. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir Mokivezi.lt. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Nuotraukoje pavaizduota prekė gali ir neatitikti 100% realios prekės išvaizdos. Svetainėje esančių prekių išvaizdos, aprašymų netikslumus palyginus su prekėmis fizinėje parduotuvėje prašome laikyti technine klaida. Prekių kainos interneto parduotuvėje Mokivezi.lt ir fizinėse MOKI VEŽI parduotuvėse gali skirtis, prašome vadovautis ta kaina, kuri nurodyta Jums pirkimo metu.

PRIVATUMO POLITIKA

UAB MAKVEŽA yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą internete. Asmens duomenys sukaupti šioje interneto svetainėje, bus tvarkomi laikantis taisyklių, nustatytų Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose privačių asmens duomenų tvarkymą, ir UAB MAKVEŽA patvirtintuose privatumo nuostatuose.

SLAPUKAI

Mes naudojame slapukus, kurie mums suteikia vertingos informacijos apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine.

Slapukas yra nedidelis informacijos failas, siunčiamas iš tinklo serverio į Jūsų naršyklę ir įrašomas bei saugomas Jūsų kompiuterio kietajame diske. Šią informaciją kaupiame tam, kad galėtume atsekti duomenų srauto ir naudotojų charakteristikas, rinkti informaciją apie svetainės lankytojų veiksmus ir prioritetus, o pagal apibendrintą informaciją kaupti vidaus statistikos duomenis, padedančius optimizuoti mūsų internetines paslaugas. Slapukai Jūsų kompiuteryje bus saugomi tol, kol baigsis jų saugojimo terminas arba kol juos ištrinsite. Jeigu nenorite, kad naudotume slapukus, šią funkciją galite bet kada išjungti mūsų interneto svetainėje arba savo naršyklėje.

NEPRIVALOMA PRENUMERATA

Mūsų interneto svetainėje naudotojai gali pasirinkti, ar jie norėtų gauti naujienlaiškius, ypatingus pasiūlymus ir kitą informaciją apie naujus gaminius, renginius ir paslaugas. Informaciją apie rinkodaros pasiūlymus gausite užpildę naujienališkio gavėjo formą ir duodami sutikimą naudoti Jūsų kontaktinę informaciją rinkodaros tikslais. Jeigu norite būti pašalintas iš adresatų sąrašo ir negauti tokių pranešimų, atsisakykite prenumeratos spustelėdami specialią nuorodą, kurią rasite  naujienlaiškio apačioje, arba galite atsiųsti el. laišką adresu marketingas5@mokivezi.lt, temos eilutėje įrašę žodį „Atsisakyti prenumeratos“.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Jūsų informacija nebus atskleista jokioms trečiosioms šalims, nebent gausime aiškų Jūsų sutikimą arba atskleisti informaciją bus reikalaujama pagal įstatymą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų, susijusių su šiomis privatumo nuostatomis ar svetainės naudojimo taisyklėmis, maloniai prašome nesivaržydami kreipkitės elektroniniu paštu: atsiliepimai@mokivezi.lt.

AUTORINĖS TEISĖS

Be mūsų įmonės  rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklalapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, perdirbti ar kitaip atlikti, bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos UAB MAKVEŽA įmonės teisės.